Aftaleteksten i sin fulde længde


Baggrund og formål Odsherred kommune og Odsherred Lærerkreds ønsker i samarbejde at skabe attraktive skoler og arbejdspladser, som indfrier de politiske målsætninger for skolevæsenet. Vi ønsker at fastholde og skabe bedre muligheder for at kunne rekruttere uddannede lærere. Denne arbejdstidsaftale skal bidrage til størst mulig kvalitet i undervisningen, høj faglighed, et godt arbejdsmiljø og en stærk professionel kapital. Lærernes arbejde er en vigtig faktor i forhold til at kunne indfri visionen og målene i Odsherred Kommunes børnepolitik, og målene om bedre og øget inklusion og en mere sammenhængende indsats for det enkelte barn. Desuden har de centrale parter, som en del af OK18, udtrykt ønske om, at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter. Odsherred kommune og Odsherred Lærerforening ønsker med denne aftale at følge op på de centrale parters målsætning.

Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere omfattet af ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne” med tjenestested ved folkeskoler i Odsherred kommune.

Når der i aftalen fremover står lærere, menes der både lærere og børnehaveklasseledere.

Hjemmel Siden 1. august 2014 har lærernes arbejdstid været reguleret af bekendtgørelsen ”Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område”. Ifølge bilag 2.1 til ”Lov 409” kan reglerne fraviges eller suppleres ved lokal aftale inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler. Denne aftale er dermed indgået med hjemmel i § 2 i ”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne”. Aftalen supplerer og fraviger arbejdstidsreglerne på de omhandlede områder. For forhold, der ikke indgår i aftalen, gælder ”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne”

Link til lov 409 med bilag: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/409

Skoleårets planlægning og opgaveoversigt Det er en målsætning for de centrale parter, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og skoleleder jf. TR-reglerne i ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse”. Forud for skoleåret drøfter skoleleder og TR, hvordan planlægningen af skoleåret foregår på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.

Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt (jvf bilag 2.1 §5). Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Opgaveoversigten er dynamisk og dermed ikke et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Ændringer i opgaveoversigten drøftes snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Opgaveoversigten beskriver blandt andet de opgaver, der udløser undervisningstillæg samt opgaver som har indflydelse på undervisningsforpligtelsen fx uddannelse, lejrskole, deltagelse i skolebestyrelse etc.

Arbejdstid

Der fastsættes en fast årsnorm på 1680 timer. Hver lærer har som udgangspunkt 26 undervisningslektioner om ugen, hvilket svarer til et undervisningstimetal på 780 timer pr skoleår. Lektionstimetallet kan undtagelsesvist fraviges efter aftale med den enkelte lærer, under hensyntagen til de øvrige arbejdsopgaver, som læreren varetager.

Antallet af arbejdsdage fastsættes til 210 arbejdsdage. Dette dækker de 200 skoledage/40 skoleuger a 40, 5 timer og de resterende 60 arbejdstimer, som kan placeres i den første og sidste uge af skolernes sommerferie. Anvendelsen af de 60 timer planlægges af skoleleder i samarbejde med skolens MED-udvalg.

Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges samlet og i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag kl. 07:00 – 17:00 (bilag 2.1 §3 stk. 3). Undtaget fra dette tidsrum kan være ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, videreuddannelse og lignende. Arbejdstiden opgøres løbende, således at både medarbejder og skoleledelse kan følge den præsterede arbejdstid. Det er skolelederens ansvar, at ændringer registreres løbende.

Nedsat beskæftigelsesgrad Lærere med reduceret beskæftigelsesgrad er forholdsmæssigt reduceret i undervisningsforpligtelse samt andre opgaver – herunder forberedelse.

Forberedelse Odsherred Kommunes folkeskoler har gennem en årrække arbejdet med Professionelle LæringsFællesskaber (PLF). Denne ramme for det professionelle samarbejde ønskes udviklet i de kommende skoleår med henblik på at understøtte alle elevers lærings og trivsel. Tiden til forberedelse dækker såvel forberedelse og efterbehandling/evaluering af undervisning. Placeringen af forberedelsen sker under hensyntagen til de øvrige opgaver, der er på skolen.

Den fælles forberedelse tildeles en pulje på 150 timer. Hensigterne, med at afsætte tid til fælles forberedelse, er at styrke den professionelle kapital på tværs af faggrupper og funktioner og bidrage til et fælles professionelt refleksionsniveau og styrkelse af principperne bag PLF.

Den fælles forberedelse/ teamsamarbejde udføres ved tilstedeværelse på skolen og i samarbejde med relevante kolleger som pædagoger, vejledere og andre relevante parter. Den fælles forberedelse dækker teamsamarbejde, deltagelse i fagudvalg, sparring med ressourceteam, løbende faglig dialog etc. Det tilstræbes, at der skemalægges faste teammøder med mulighed for en varighed på 90 minutter.

Den individuelle forberedelse tildeles en pulje på 250 timer. Den individuelle forberedelse kan henlægges andre steder end på skolen. Puljen giver et professionelt, individuelt råderum baseret på tillid, hvor læreren har ansvaret for selvstændigt at løse opgaven.

Nyuddannede lærere For at sikre nyuddannede lærere en god start på deres lærerliv, planlægges nyuddannede lærere med et lavere antal undervisningslektioner det første år. Dette forventes udmøntet i maksimalt 24 undervisningslektioner. Undervisningstimetallet kan overstige 720 timer ved andre opgaver af undervisningsmæssig karakter fx lejrskole, og/eller andre opgaver, der karakteriseres som undervisning. Nyuddannede tilknyttes desuden en mentor/erfaren kollega. Den konkrete understøttelse af den nyuddannede aftales på den enkelte skole.

Modtagelsen af nyuddannede lærere er endvidere en del af en bredere rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som skal sikre trivsel på arbejdspladsen. Denne strategi udvikles i et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Odsherred Lærerkreds hen over de kommende år.

Ferie Ferien afholdes i det tre midterste uger i sommerferien samt uge 42 og uge 7. Sjette ferieuge administreres i henhold til principperne aftalt mellem de centrale parter jf. ferieaftalens bestemmelser. I 2019 placeres en uges ferie i uge 42. Herefter tages der stilling til placering af ferie i forhold til ny ferielov og tilhørende vejledninger.

Evaluering af aftalen Nærværende aftale og effekterne af den i forhold til opfyldelsen af de mål og intentioner, der er udtrykt i aftalen, må evalueres. Såfremt uhensigtsmæssigheder konstateres indgår Odsherred Kommune og lærerkredsen i forhandlinger om justeringer. Aftalen evalueres efter 2 år og herefter vurderes behov for eventuelle justeringer.

Opstår der uenigheder om tolkningen af aftalen lokalt, som skoleleder og TR ikke kan afklare, overgår sagen til aftalens parter. Tvivl og uenigheder løses som udgangspunkt af skole- og dagtilbudschefen og kredsformanden i enighed. Parterne fraskriver sig ikke hermed muligheden for at afprøve eventuelle tvister fagretligt

Fælles udviklingspunkter Der er enighed om, at Odsherred Kommune og Lærerkreds 51 i fællesskab arbejder videre med rekruttering og fastholdelse – herunder trivsel og arbejdsmiljø. Der arbejdes målrettet med den professionelle kapital på skolerne og med dokumentationsniveauet i hverdagen. Hertil kommer, at der aftales ny ramme og tid til TR og AMR, som effekt af den nye skolestruktur fra august 2019. Den nuværende ordning fortsætter, indtil en ny aftale er på plads.

Arbejdet med de fælles udviklingspunkter påbegyndes i begyndelsen af skoleåret 2019/20 og afsluttes i kalenderåret 2020.

Bilag: Aftaler for prøveafholdende lærere og censorater: Prøver og censorater afholdes inden for den daglige arbejdstid. Den administrative tid, der medgår til afvikling af prøverne tages fra aflyst undervisning og evt. anden tid. Merarbejde i forbindelse med de mundtlige/praktiske udtræksprøver udbetales med en særlig timetakst jf. lov 409 §7 stk. 2b.

Lejrskoler: Lejrskole regnes som undervisning med 14 timer pr. døgn beregnet forholdsmæssigt. Og i øvrigt gælder de generelle bestemmelser på området.

Kompetenceudvikling: Ved efter/videreuddannelsesforløb forstås længerevarende uddannelsesforløb – typisk uddannelser og turbo-forløb, der giver undervisnings- kompetence i et givent fag. Her gælder følgende: - Efter/videreuddannelse fremgår af opgaveoversigten - Studiedage opgøres og nedskriver årsnormen med 8 timer pr. dag, uanset det faktiske antal timer på dagen. 10 ECTS svarer dermed til en ugentlig studiedag á 8 timer i 20 uger, hvis der er tale om ½ års uddannelse. Dette gælder også for 4 medarbejdere på nedsat tid. Ved kortere eller længere uddannelsesforløb gives forholdsvis tid. - Tjenestefri på eksamensdag. - Tid til opgaveskrivning aftales mellem leder og lærer på den enkelte skole.


Arkiv

DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now